Hvidvask, klientmidler og ansvar

Regler mod hvidvask
Advokat Vibeke Plambeck er som et dansk advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi er ved lov forpligtet til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger. Ved oprettelsen af en sag er vi derfor forpligtet til at indhente klientens CPR- eller CVR-nr. samt en række andre identitetsoplysninger – afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Klientmidler
Vi forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Vi hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
Vi er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i Dahlberg Assurance Agentur A/S.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 2.500.000 pr- opgave. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.