Oplysningspligt

Advokat Vibeke Plambeck er etableret på følgende adresse:

Bistrupvej 172
3460 Birkerød

Vi kan kontaktes på telefonnummer+45 2280 3210 og på e-mailadressen info@adv-plambeck.dk.

Vores CVR-nummer er: 37 31 19 36.

Advokat Vibeke Plambeck er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Vibeke Plambeck har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokat Vibeke Plambeck er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokat Vibeke Plambeck er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Dahlberg Assurance Agentur A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Vibeke Plambeck, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Advokat Vibeke Plambeck er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på

Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater og/eller utilfredshed med en af Advokat Vibeke Plambecks advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.